කිෂානී ජයසිංහ

පේලේටෝ දක්වන පරිදි  සංගීතය යනු නිවැරදි සහ වැරදි භාවිතාව කුමක්දැයි අර්ථදැක්වෙන එක්තරා නීතියකි. එය විශ්වයේ ආත්මය යි. මනසට පියාපතකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *