—— බුකියට යමි ——

– ශිරාන් විජේරත්න විසිනි –

බුකියට යමි
ගොසිප් ලබමි
සතුට සොයමි
දුකම ලබමි
දරැ නොදකිමි
ඉවත බලමි
සිත් පාරමි
ඒ නොහඟිමි….

මනස් ගනිමි
සිහින මවමි
නන් දොඩවමි
වියරැ වැටෙමි
තවත් එඛෙමි
අකුල් හරිමි
පතුල කණිමි
තව පැටලෙමි
මුලම සිටිමි…..

හිරැ නොදකිමි
සඳ සඟවමි
පිණි අසුලමි
කුමක් ලදිමි
නමක් නොදෙමි
යමක් සොයමි
නම නොදනිමි
මතු නොඅසමි
තතු රිසියෙමි……

අවුල් මවමි
කොහොල් ලිහමි
වරැණෙ කියමි
නිගරැ කරමි
චරිත මකමි
චරිත මවමි
මමම නොවෙමි
මමත්ම වෙමි

දුක ඛෙදනෙමි
ඇයි නොදනිමි
වහසිඛෙනෙමි
තව නොරැඬෙමි
ඉකිබිඳිනෙමි
යලි තනිවෙමි
සැහැසිවුනෙමි
යලි ගුගුරමි…….

සිසිල උවමි
උදම් අනමි
සතුරැ කරමි
මිතුරැ හරිමි
පමා වුනෙමි
සිහි එලඹෙමි
නිවන සොයමි
ඉම නොදනිමි
යලි නොමඑමි……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *