කැඩපත හසරැලි – සේල් සේල් සේල්

නගරයේ මහල් හයකින් යුතු නවතම වෙළඳසැලක් විවෘත කෙරිණ. එහි කාන්තාවන්ට තමන්ට සුදුසු ස්වාමිපුරුෂයන් තෝරාගැනීමට පහසුකම් සලසා තිබුණි. වෙළඳසැලට ඇතුළු වන තැන එය ක්‍රියාත්මකවන පිළිවෙළ ගැන උපදෙස් මාලාව දැක්වෙන පුවරුවක මෙසේ සඳහන්ව තිබුණි. “ඔබට මෙම වෙළඳ සැලට ඇතුළු විය හැක්කේ එක් වරක් පමණි. මෙහි මහල් හයක් තිබේ. ඉහළට යන්නට යන්නට ස්වාමිපුරැෂයන්ගේ මිල ගණන් වැඩිවේ. ඔබ කැමති Continue reading